Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Sprawozdania merytoryczne i finansowe / Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2021 rok 


 


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYM STOKU

Sprawozdanie  merytoryczne.
za okres 2021/2022

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000049041. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków oraz ściśle współpracuje w wyższymi uczelniami Białegostoku, Podlaskim Instytutem Kultury, CAS Centrum Aktywności Społecznej oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi. W ostatniej kadencji   nawiązaliśmy ścisła współpracę  z Zespołem Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz z redakcją Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej ,organizacją „Kreatywne Podlasie i  Fundacją LOWE.
ROK 2021 był pod znakiem pandemii . Nie wszystkie sekcje wróciły do pełnej aktywności. Liczba sekcji uległa zmniejszeniu, jak i zmniejszyła się zdecydowanie liczba słuchaczy. Na koniec roku 2021 po wykreśleniu ok. 300 osób, które nie miały zapłaconych składek za trzy semestry stan naszych słuchaczy wynosił 389 osób a na dzień dzisiejszy mamy 429

Działalność ustawowa Zarządu UTW roku akademickim 2021/2022

 W roku 2021-2022 odbyło się:

-9 posiedzeń Prezydium

-9 posiedzeń Zarządu
Ze względu na pandemię nie odbyły się rozszerzone spotkania Zarządu z kierownikami sekcji.

Tematyka tych spotkań dotyczyła założeń programowych przyjętych na Walnym  Zebraniu z dn. 25.06.2021 Założenia te mają na celu rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej naszych słuchaczy.

Działalność zmierzająca do stałego rozwoju i doskonalenia pracy UTW  w Białymstoku.

 Wykłady i współpraca z wyższymi uczelniami.

Regularne zajęcia zaczęły się w miesiącu październiku. Wróciliśmy do wykładów. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana: medycyna, historia, etyka, , religia i inne. Wykładów mogliśmy wysłuchać dzięki uprzejmości naszych wykładowców, którzy spotykali się z nami  społecznie, poświęcając swój prywatny czas. Wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego i inni…

Po każdym wykładzie był program artystyczny, na który składały się: koncerty uczniów szkół muzycznych, zespoły taneczne , kabarety i inne. Po wykładach występował również chór  ”Astra”, zespół cygański „Sare Roma” oraz sekcja teatralna „Metafora”.
Niestety frekwencja na wykładach była bardzo niska. Na pierwsze wykłady przychodziło ok. 40 słuchaczy. Teraz jest trochę lepiej bo jest ok. 80-100.Mam nadzieję, że strach spowodowany pandemią nie pozostanie w nas na zawsze i będziemy cieszyć się ze wspólnych spotkań poszerzających naszą wiedzę i z możliwości przebywania razem.
W ramach współpracy  Uniwersytet Muzyczny Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny przygotował słuchaczom UTW wiele  koncertów w swojej sali koncertowej przy ul. Kawaleryjskiej 5. Prezentowano muzykę klasyczną i rozrywkową – wykonawcami byli studenci i profesorowie Uczelni. Na bieżąco byliśmy informowani przez pracowników UM o różnych koncertach,   których również mogli wysłuchać  nasi słuchacze, które odbywały się w różnych miejscach w Białymstoku i okolicach.

Zajęcia fakultatywne w muzeach w Białymstoku.

Poza zajęciami dydaktycznymi słuchacze nasi mają możliwość rozwoju intelektualnego poprzez uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych w muzeach: w Ratuszu, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Historycznym, Muzeum Wojska, gdzie jednocześnie pracownicy prowadzą wykłady tematyczne. ,ale nie są to duże grupy. W II semestrze zrezygnowaliśmy ze spotkań w Muzeum Przyrodniczym, ponieważ na spotkania przygotowywane specjalnie dla nas przychodziło bardzo mało osób.
Poprzez właściwą edukację studenci naszej uczelni kreują wizerunek ludzi nowoczesnych.

 Zajęcia w sekcjach UTW w Białymstoku.
 W okresie sprawozdawczym – kadencja 2021 -2022 w zajęciach poszczególnych sekcji uczestniczyło ok. 300 słuchaczy oraz działało 23 sekcje .


 1. Sekcje języków obcych i  ich działalność
 W ramach zajęć fakultatywnych prowadzona była między innymi nauka języków   obcych dla słuchaczy UTW. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka języka angielskiego. Z każdym rokiem rośnie liczba naszych słuchaczy zainteresowanych nauką języków obcych.
W latach 2021 -2022 uczyło się:

-  5 grup  języka angielskiego, w których umiejętności językowe szlifowało   50 słuchaczy.    

        Zajęcia prowadziły dwie lektorki : Helena Łukaszewicz,/3 grupy/ Helena prowadzi lektorat angielskiego od 15 lat od 2007r/ i Małgorzata  Krosnowska,2 grupy

      Zajęcia z języków obcych odbywają się w pozyskanych nieodpłatnie     salach  wykładowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w Centrum Aktywności Społecznej na ul Św. Rocha 3
       

         2. Dyskusyjny Klub Filmowy-

 W   lutym 2018r zostało podpisane  dwustronne porozumienie między BOK a UTW o powołaniu do życia DKF. Inicjatorką  powstania oraz kierownikiem sekcji jest Maria Waśkiewicz.
W roku 2021  zostały wyświetlone 4  filmy. Moderatorami  prowadzącymi dyskusje i wstępne zapoznanie się z tajnikami produkcji danego filmu byli moderatorzy dr Tomasz Adamski i dr Dominik Sołowiej. Jest to największa nasza sekcja skupiająca nie tylko naszych słuchaczy ale również seniorów z innych białostockich organizacji ,łącznie  ponad 300  osób. Niestety pandemia zdecydowanie zmniejszyła liczbę osób aktywnie uczęszczających  na DKF. Filmy obejrzało ok. 300 osób.

 

 3. Sekcje kultury fizycznej:

· Gimnastyka prowadzona przez Danutę Łopatecką, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w Klubie „Jubilat”. W zajęciach uczestniczy 50 osób. Danuta prowadzi sekcję gimnastyczną od 28 lat.

·        Gimnastyka prowadzona przez Barbarę Kierkowską w Klubie „Zenit”. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu, uczestniczy 25 osób.

·        Gimnastyka prowadzona przez Renatę Janas w Klubie „Mozaika”. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, uczestniczy w nich 10 osób.

·                    Joga kierownik sekcji Maria Kazberuk zajęcia prowadzi instruktorka Dorota Białecka w zajęciach uczestniczy-25osób

·                    Sekcja NORDIC WALKING prowadzona jest już od kilku  lat przez Helenę Łukaszewicz. Nie straszna była im pandemia. Maszerując po leśnych ostępach zdobywali odporność do walki z wirusem. Spotkania były  raz w tygodniu przez cały rok  nie wyłączając wakacji i bez względu na pogodę. W marszach w dowolnym tempie ścieżkami parku i lasu zwierzynieckiego uczestniczyło 15-18 osób.

·      Sekcja brydża sportowego prowadzona przez Joannę Naumowicz  aktualnie zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Społecznej. W ramach działania sekcji przeprowadzane są szkolenia przygotowujące do ewentualnego uczestnictwa w turniejach brydża sportowego. Sekcja zrzesza aktualnie 18 osób

·      Sekcja brydżowa  -  prowadzona przez Panią Alicję Jacewicz, miejsce spotkań to klub Esperanto, sekcja liczy 16 osób. Brydżyści spotykają się 1 raz w tygodniu. Brak informacji o działalności.

·       Sekcja Turystyki Pieszej „Tramp” –. Aktualnie szefową sekcji jest Irena Borysewicz Do Sekcji należy 50 osób w tym aktywnie uczestniczących 30.W ciągu roku zorganizowano wiele  rajdów pieszych w okolicach Białegostoku i wyjazdowych.  .Rajdy  poprawiały nie tylko kondycje fizyczną, ale poszerzały wiedzę z historii, biologii, zoologii, kulturoznawstwa. Grupa ściśle współpracuje  z Klubem Turystycznym PTTK Mozaika i uczestniczy w wielu imprezach wspólnych.
Przewodnik Waldemar Malewicz

·      Sekcja Koła PTTK „Senior” – Koło  „SENIOR” . Koło prowadzi Teresa Pruciak, przewodnik- Pani Iza Walentynowicz.
W  sumie zorganizowano   wiele spacerów w których  udział wzięło 300 osób. Spacery po okolicach Białegostoku poza aspektem zdrowotnym miały za zadanie poznanie piękna i historii naszego regionu oraz integrację uczestników. oprócz spacerów krajoznawczych odbyło się spotkanie opłatkowe .

·      Sekcja wyjazdów wycieczkowo – wczasowych – Kierownik sekcji Maria  Waśkiewicz zorganizowała wyjazd nad morze do Jarosławca.       W wypoczynku łącznie udział wzięło ok. 42 osób.
Drugi wyjazd był zorganizowany przez V-ce Prezes ds. dydaktycznych Joannę Naumowicz wspólnie z Prezes Marią Szulgą też nad morze w m-cu czerwcu do miejscowości Łazy. Mimo pandemii wyjazdy cieszyły się sporą popularnością.

  Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 80 osób.

·         Sekcja rowerowa–brak informacji o liczbie osób w sekcji i o wzowieniu działalności- kierownik sekcji Lech Wiszowaty,

·         Sekcja siatkarska – kierownik Władysław Gliński, a salę sportową udostępnia Politechnika Białostocka. Liczy ok. 8 osób, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.

·         Sekcja Żeglarskanie działa

4. Sekcje edukacyjne UTW

·         Sekcja Historyczna, którą prowadzi Pan Jan Jackowski,
Sekcja liczy 20 osób. Spotykali się  w każdą środę. Tematem wykładów jest  historia miast województwa podlaskiego oraz omawianie bardzo rozległych zagadnień związanych z  Polską i jej ważnymi osobistościami historycznymi. Tematami wykładów są również różne obyczaje na Podlasiu, rolnictwo, szkolnictwo i prasa polska.

·         Sekcja Redakcyjna – prowadząca Bożenna Mucha . Sekcja zajmuje się wydawaniem gazetki UTW w Białymstoku „Wiecznie Młodzi”, w której zamieszczane są artykuły z bieżących wydarzeń UTW: uroczystości, wykładów, koncertów rajdów, wystaw jak również z całej działalności wszystkich sekcji i słuchaczy naszej uczelni. Podawane są również aktualne ogłoszenia o wydarzeniach planowanych na UTW. Relacje z przebiegu projektów. Jest to zespół liczący 10 osób, r. Zostały wydane zostało 4 numery  gazetki, a każdy liczył 48 stron.

·         Sekcja „Kreatywność” – pod kierownictwem Danuty Sajur –ze względu na duże obciążenie i prace związane z zakończeniem projektu KCA i zintensyfikowaniem prac w projekcie CHEST sekcja zawiesiła działalność.

             5.  Sekcje artystyczne UTW w Białymstoku.
      

 • „Astra” – czterogłosowy chór liczący  aktualnie 18 osób,
   Kierownik chóru –Alicja Wysocka , dyrygent – Pani Aksana Dziadul.
  Chór uświetnia swoimi występami wszystkie ważniejsze uroczystości tj. inauguracja ,zakończenie roku.
 • Sekcja malarska „Kolor” pod kierownictwem   Barbary Toczydłowskiej.  
  Spotkania sekcji są raz w tygodniu, a reszta pracy w domu. Członkowie sekcji aktualnie  -17 osób. Zajęcia były prowadzone przez Marię Kraszewską, Członkowie sekcji brali udział w projekcie KCA o uchodźcach wyrażając swoje uczucia i odczucia pędzlem oraz w projekcie CHEST pokazując nam tradycje i obiekty zabytkowe naszego i partnerów  dziedzictw kulturowego.
  zostały zorganizowane dwie wystawy pokazujące dorobek sekcji

·         Sekcja malarska „Pędzel”
  istnieje 11 lat, . Grupa „Pędzel” liczyła 17  osób, kierownik    grupy  Janina Jakoniuk. Ze względu na obostrzenia pandemiczne i niemożność spotykania się fizycznie grupa pracowała pod kierunkiem instruktorki Anny Ralickiej-Perkowskiej  on-line.  Grupa bardzo twórcza. Odbyły się dwie wystawy: pierwsza w Książnicy Podlaskiej na temat uchodźców, a druga w klubie „Jubilat” ,gdzie członkowie sekcji pokazywali swoją twórczość która powstała podczas przymusowego siedzenia w domu. Zajęcia odbywają się w Instytucie Pedagogiki i Psychologii  Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 raz w tygodniu.

·         Sekcja Hafciarska – kierownik sekcji Pani Barbara Kierkowska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Klubie „Zenit”. Sekcja liczy 10 osób. Dominująca działalność sekcji to haft krzyżykowy.  Sekcja brała udział w wystawie z okazji 25-lecia UTW. Członkowie sekcji również podarowali swoje obrazy na prezenty z okazji 25-lecia

·         Sekcja Fotograficzna – kierownik sekcji Krystyna Kowalewska. Zajęcia sekcji odbywają się raz w tygodniu i uczęszcza na nie 10-12 słuchaczy UTW. W swoich działaniach zajmuje się dokumentowaniem wykładów i uroczystości UTW :dokumentacja fotograficzna z: wykładów obligatoryjnych i fakultatywnych, wycieczek , zakończenia roku akademickiego, inauguracji roku akademickiego

·         Sekcja tańca cygańskiego „Sare Roma”, zajęcia sekcji odbywały  się w 1 raz w tygodniu. Sekcja liczy 9 osób w tym 4 nowe osoby. Grupę prowadzi instruktorka  Radosława Bogusławska, a opiekunem z ramienia U TW jest Józefina Bukin..Sekcja wielokrotnie uświetniała swoim występami różne uroczystości ,nie tylko związane z naszą organizacją.

·         Sekcja Teatralna  „Metafora”– kierownik  sekcji - Pani Alicja Temler
Sekcja liczy 7 osób
W 2021 roku w ramach projektu międzynarodowego projektu KCA przygotowano spektakl pt „Ucieczka”  który prezentowany był: 

1.                  Na zakończeniu projektu KCA

2.                  Po wykładzie UTW

3.                  Na „Senioradzie”

·         Sekcja teatralna podjęła pracę dopiero w 2022 roku i aktualnie przygotowuje spektakl pt "Wiersze Osieckiej”. 

·         Sekcja wokalno-taneczna „Podlaskie Korale” pod kierownictwem Zdzisława Kulikowskiego - muzyka i śpiew, oraz kierownika Danuty Sajur prowadziła bardzo ograniczoną działalność .Uświetniła swoim występem wykład prowadzony przez poetę, prozaika, literata Waldemara Smaszcza
 oraz uczestniczyła w zakończeniu projektu KCA na międzynarodowym spotkaniu partnerów.

·         Powstała nowa sekcja gry na ukulele, kierownikiem sekcji jest Maria Waśkiewicz a instruktorem Lech Mazurek

·         „Sekcja o uśmiech Seniora”, kierownik sekcji – pani Jadwiga Łuckiewicz.

 • Że względu na pandemię sekcja nie prowadziła występów  w placówkach   zewnętrznych. W tym semestrze wystąpiła na senioradzie wojewódzkiej  kwalifikując się na senioradę ogólnopolską i uświetniła swoim występem  wernisaż malarski    zorganizowany z projektu „Chest „
 • Sekcja pomocy koleżeńskiej „Pomocna Dłoń”.

     Zawiesiła działalność.

 

 

Projekty


        Projekty zagraniczne.
  
   Z sukcesem zakończył się projekt w skrócie zwany KCA ”Wiedza to szansa na akceptację „ z programu „Erasmus+”. We wrześniu odbyło się międzynarodowe spotkanie uczestników projektu z partnerami z Turcji i Włoch. Projekt był napisany i prowadzony przez panią Danutę Sajur.
Drugi projekt również  został napisany i prowadzony przez Danutę Sajur. „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to europejska siła i skarb” W projekcie biorą udział cztery organizacje ,oprócz nas partnerzy  z Turcji ,Portugalii i Litwy.

Zostały zintensyfikowane działania po lekkim zmniejszeniu się obostrzeń pandemicznych. Nasi słuchacze wyjechali do Portugalii i Turcji.
 Zaczyna się IV edycja projektu finansowanego przez Bank Polski „Finanse Współczesnego Seniora”

Dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, wszystkim Kierownikom Sekcji za wkład pracy społecznej na rzecz innych.
Tak jak powiedział nasz wielki Jan Paweł II  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.