Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / SILNI ZDROWIEM / Regulamin projektu 

                                                                                                                                

                                                 

Regulamin uczestnictwa w projekcie „Silni zdrowiem”

§ 1

 1. Zgłoszenia do uczestniczenia w projekcie „Silni zdrowiem” będą przyjmowane w Biurze UTW w terminie do 15 listopada 2012 r., zgodnie z wymogami przedstawionymi w komunikacie o projekcie na stronie internetowej UTW /do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych zajęciach/

   
 2. Każdy uczestnik projektu musi mieć opłacone na bieżąco składki członkowskie.

 3. Osoby odpowiedzialne za wyznaczone zadania winny zgłosić się do pracy na zasadzie wolontariatu.

 4.  Przyjęcie na finansowane z projektu zajęcia określone w pkt. § 2 wiążą się z obowiązkiem uczestniczenia w 3 wykładach o tematyce zdrowotnej do końca roku 2012 oraz w 5 wykładach w roku 2013r, Uczestnik projektu wypełnia odpowiednie oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w wykładach i innych zajęciach. /zał. nr1/

 1.  2-godzinne wykłady będą odbywać się w podanym terminie z wyprzedzeniem minimum tygodniowym na stronie UTW oraz na tablicy ogłoszeń przed biurem UTW, dodatkowo każde ogłoszenie dotrze na zajęcia gimnastyczne każdej z grup oraz na pozostałe zajęcia edukacyjne zajęcia.

 

§ 2

 Zadania finansowane ze środków projektu, w tym również wynagrodzenie instruktorów

 1.  Szkolenie informatyczne 2grupy - podstawy informatyki i obsługi komputera w 2012).oraz 2   grupy dla średnio -zaawansowanych w 2013r.
 2.  2 kursy języka angielskiego (podstawowy i zaawansowany)-kursy konwersacyjne dla 20 osób każdy.

 3.       Warsztaty psychologiczne . .
 4. Warsztaty kreatywności .
 5. Zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne ,
 6.  Aerobic - basen ./
 7.  Wycieczki piesze.
 8.  Nauka podstaw brydża towarzyskiego..
 9.  Nordic – walking.
 10.   Wycieczka do Druskiennik (2 razy po 40 osób). Wycieczka dla uczestników projektu wyróżniających się zaangażowaniem przy realizacji projektu lub wykonujacych pracę wolnotariacką na rzecz UTW i innych słuchaczy.
 11.  Wykłady poszerzające wiedzę na tematy zdrowotne 

                                                                                              &  3

                           Nauka języka angielskiego i obsługi komputerów:

 1.  Warunkiem przyjęcia uczestnika na kurs jest podpisanie zobowiązania o systematycznym uczęszczaniu i przygotowywaniu się do zajęć.

 2.  Miejsce, daty i godziny zajęć będą podane w harmonogramach każdego kursu.

 

§ 4

 Obowiązki uczestnika szkolenia:

 1.  Systematyczne uczęszczanie na zajęcia – frekwencja nie może być niższa niż 80% ogólnego czasu kursu. Każdą nieobecność (bez względu na przyczynę) uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwić pisemnie (e-mail do biura UTW lub na piśmie do koordynatora).

 2.  Rzetelne przygotowywanie się do zajęć i podnoszenie swojej wiedzy.

 3.  Dbanie o mienie i porządek sal, w których odbywają się zajęcia.

 4.  Dowodem na uczestniczenie w poszczególnych zajęciach jest własnoręczny podpis uczestnika na liście obecności.

 5.  Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do powiadamiania sekretarzy projektu – Haliny Załęskiej lub Heleny Kurzy - o ewentualnych zmianach swojej sytuacji życiowej związanej z uczestnictwem w szkoleniu, uniemożliwiającej mu rozpoczęcie lub kontynuację szkolenia.

 6. Nieuzasadniona rezygnacja z zajęć projektu powoduje skreślenie uczestnika z listy projektu Silni zdrowiem.

 7.  Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia z zastrzeżeniem, że będzie systematycznie się uczyć i przygotowywać do zajęć, a ewentualna rezygnacja będzie spowodowana chorobą, pobytem w szpitalu lub inną przyczyną usprawiedliwiającą niemożliwość uczestniczenia w szkoleniu w wyznaczonych terminach.

Podpisy grupy organizacyjnej projektu „Silni Zdrowiem”:

Maria Szulga - koordynator Projektu Silni Zdrowiem

Maria Waśkiewicz - z-ca koordynatora Projektu Silni Zdrowiem

Maria Makal -  z-ca koordynatora Projektu Silni Zdrowiem                    

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.