Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Statut 

 

 

STATUT

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU

 

Tekst jednolity - stan prawny na dzień 22 marca 2018 r.

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, zwany dalej UTW, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym            i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

1.        Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również za granicą.

2.        Siedzibą UTW jest miasto Białystok.

 

§ 3

1.        UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.        Do prowadzenia swych spraw UTW może zatrudniać personel. Członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mogą być zatrudniani w stowarzyszeniu zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i stosunków cywilnoprawnych. W pracach stowarzyszenia mogą brać również udział wolontariusze.

 

§ 4

1.    UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2.    UTW ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich.

 

 

§ 5

1.        Działalność UTW prowadzona jest przy ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.

2.        Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury           w Białymstoku, w liczbie, co najmniej 5 osób, tworzy Radę Programową, będącą organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów statutowych UTW.

3.        Rada Programowa kieruje pracą dydaktyczną UTW, a w szczególności zatwierdza program wykładów oraz nieodpłatnie zabezpiecza wykładowców i sale do prowadzenia zajęć.

4.        Szczegółowy zakres działania Rady Programowej określa regulamin.

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

§ 6

Celem UTW jest:

1         działalność edukacyjna i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,

2         propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,

3         wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,

4         aktywizacja społeczna osób starszych;

5         działalność na rzecz środowiska osób starszych,

6         działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,

7         ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,

8         wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

9         profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,

10      promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,

11      profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,

12      propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki i krajoznawstwa, promowanie miasta Białystok i regionu Podlasia,

13      organizowanie wypoczynku osób starszych,

14      przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia osób starszych,

15      przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności wśród osób starszych,

16      upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

17      działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

18      propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,

19      działalność na rzecz upowszechniania i organizowania współpracy międzypokoleniowej,

20      promocja i organizacja wolontariatu,

21      działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,

22      działalność charytatywna.

 

§ 7

UTW realizuje swoje cele poprzez:

1)       organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,

2)       organizację sekcji zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW

3)       prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

4)       organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,

5)       organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów;

6)       prowadzenie działalności wydawniczej i prowadzenie akcji informacyjno-programowych;

7)       prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,

8)       organizowanie badań profilaktycznych,

9)       tworzenie grup samopomocowych/wolontariat wewnątrzpokoleniowy,

10)    prowadzenie działalności stypendialnej;

11)    wsparcie logistyczne osób starszych,

12)    organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, od osób fizycznych i z innych źródeł;

13)    występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i organizacji; 

14)    współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi
w kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi.

 

 

§ 8

UTW współpracuje:

1)  z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku – ich międzynarodową federacją,

       2)   z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji celów UTW.

 

§ 9

UTW może prowadzić akcję informacyjną i promocyjną o zakresie swej działalności m. in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce związanej z celami i działalnością UTW.

 

 

Rozdział III

 

Działalność pożytku  publicznego

 

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach wskazanych w art. 4 ust.1 tej ustawy.
2. Decyzję w zakresie rejestracji, rezygnacji statusu organizacji pożytku publicznego oraz sposobu prowadzenia   działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Statutowa działalność, o której mowa w § 7 jest  działalnością  pożytku publicznego prowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
4. Stowarzyszenie może prowadzić  odpłatną działalność pożytku publicznego.
5. Odpłatną działalność pożytku  publicznego stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w § 7
pkt 1), 3)-8), 10).
6. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych zakresów   § 7 podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
7. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym ,zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
8. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

                                                                 Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie UTW dzielą się na:

a)       zwyczajnych,

b)       wspierających,

c)       honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz opłaci wpisowe i będzie terminowo opłacał składkę członkowską.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Wpisowe opłaca się jednorazowo w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

4. Składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków opłaca się w terminach ustalonych przez Zarząd.

5. Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi zarówno w przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków zwyczajnych lub śmierci oraz w przypadku wykluczenia z UTW.

 

§ 13

1. Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:

a) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie      ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7.

b) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu UTW.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów UTW.

2. W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w kierowaniu UTW przez Prezesa Zarządu można nadać tytuł Honorowego Prezesa UTW, po zaprzestaniu pełnienia tej funkcji.

3. Nadanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa UTW następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

4. Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym. W takim przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.

 

 

 

 

§ 15

 

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTW,

b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze UTW,

c) uczestniczenie w pracy poszczególnych sekcji, klubów i kół zainteresowań, zgodnie z potrzebami członków i możliwościami UTW,

d) korzystania z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem,

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.

2. Warunkiem korzystania z praw określonych w ust.1 b-d jest opłacenie składek członkowskich.

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

 

§ 16

1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15., ust. 1. pkt. b-e.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach UTW.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz UTW. Do członków wspierających stosuje się odpowiednio ust. 2. § 15

4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, chyba że wybiorą członkostwo zwyczajne jako dominujące.

 

 

§ 17

1.Członkowstwo w UTW ustaje na skutek:

a)       dobrowolnego wystąpienia z UTW zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

b)       skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za dwa semestry, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,

c)       pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2.Termin do wniesienia odwołania od decyzji skreślającej z listy członków wynosi 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na piśmie o skreśleniu.

3.W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka należy podać przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazać tryb i zasady odwołania się.

4.Wykluczenia oraz odwołania w sprawach członkowskich z wyjątkiem członkostwa honorowego, rozpatruje Zarząd podejmując stosowną uchwałę, która jest decyzją ostateczną.

 

 

Rozdział V

 

Władze UTW

 

§ 18

1.Władzami UTW są:

a)        Walne Zebranie Członków,

b)        Zarząd,

c)        Komisja Rewizyjna,

d)        Sąd Koleżeński

1.        W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:

a)  150 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 8 członków.

b) 500 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków.

3. Mandat delegata trwa dwa lata.

4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 19

1. Kadencja władz UTW trwa 4 lata.

2. Zarząd , Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład uległ pomniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

4. Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.

5. Mandat członka władz UTW wygasa przed upływem kadencji w razie:

a)        rezygnacji z mandatu,

b)        ustania członkostwa UTW,

c)        odwołania,

d)        śmierci.

§ 20

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości  głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1.Walne Zebranie Członków jest  najwyższą władzą UTW.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:

a)       sprawozdawczo – wyborcze,

b)       sprawozdawcze.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

uchwalanie kierunków działalności UTW na okres kadencji,

1         uchwalanie planów rocznych działalności oraz budżetu,

2         uchwalanie zmian statutu,

3         ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w granicach przewidzianych w statucie oraz wybór i odwoływanie członków tych władz,

4         podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,

5         uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków UTW,

6         zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej I Sądu Koleżeńskiego

7         ustalanie wysokości wpisowego oraz  rocznych składek,

8         podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW,

9         nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

10      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

 

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku, nie później niż do 31 marca każdego roku.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie www, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, wiadomość sms) co najmniej 14 na dni przed planowanym terminem obrad.

 

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z inicjatywy własnej na podstawie podjętej uchwały,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2-ch miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

 

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)       z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

 

 § 26

 

1.        Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.

2.        Uchwalanie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu UTW przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przepis ust. 1 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się wprost.

3.        Uchwała o rozwiązaniu UTW powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

4.        Zarządzenie głosowania tajnego wymaga uchwały podjętej większością głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wniosek o zarządzenie głosowania tajnego może złożyć co najmniej trzech członków uprawnionych do głosowania po zatwierdzeniu zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków

 

 

Zarząd

 

 

§ 27

Zarząd składa się maksymalnie z 20 osób, jednak nie mniej niż   10-ciu. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)        kierowanie całokształtem działalności UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

b)        realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)        opracowywanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, a także sprawozdań finansowych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów,

d)        podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,

e)        podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków,

f)        Podejmowanie decyzji w sprawach udzielenia kar na wniosek Sądu Koleżeńskiego

g)       podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie), rozpatrywania odwołań,

h)        zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

i)          decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz nadzorowania ich działalności,

j)          współpraca z Radą Programową,

k)        powoływanie Biura Zarządu UTW i ustalanie zakresu jego działalności,

l)          reprezentowanie UTW na zewnątrz,

m)       sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności UTW,

n)       uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością UTW,

o)        podjęcie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,

p)        prowadzenie działalności gospodarczej,

q)        uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, ulg oraz zwolnień,

r)        podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia UTW do innych organizacji,

s)        uchwalenie regulaminu Zarządu.

 

 

 

§ 29

1.        Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2.        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3.        Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

 

§ 30

1.        Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i  skarbnika  oraz zastępcy skarbnika. Osoby te stanowią Prezydium Zarządu.

2.        Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

3.        Prezydium Zarządu kieruje działalnością UTW w okresie między posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem.

4.        Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

5.        Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 31

Organizację i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 32

1.        Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności UTW.

2.        Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,    wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)       nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)       nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu
i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach UTW.

4.        Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

5.        Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej określone zostaną w jej regulaminie. 

6.        Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.

 

 

 

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1         kontrola całokształtu działalności UTW, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,

2         przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli,

3         wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,

4         ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

5         wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

6         opracowywanie regulaminu pracy Komisji,

7         kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

8         wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

9         zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 23 ust. 1 oraz zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 24 ust. 2.

10      wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

11      przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej UTW,

12      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 34

1. Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się co najmniej dwa razy do roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej

   liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

 

 

Sąd Koleżeński

 

                                                                                       § 35

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,   

    wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Postanowienia § 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do Sądu Koleżeńskiego.

3. Sąd Koleżeński rozpatruje zgłoszone wnioski w składzie, co najmniej trzyosobowym.

 

 

§ 36

 

 

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

1)rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,

2)rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami UTW,

3)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4)wnioskowanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz UTW ze statutem,

5)przedstawianie Zarządowi oraz Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawach wynikających                 z działalności Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

 

§ 37

 

1.  Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

2.  Sąd Koleżeński może wnioskować następujące kary:

a) upomnienie,

    b) wykluczenie z UTW,

3.Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od  dnia otrzymania zawiadomienia.

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego w sprawach dotyczących członka Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu,  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania    zawiadomienia.

5. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu                  

    i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział VI

Majątek UTW

 

§ 38

1.        Majątek UTW stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej, w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości, fundusze i inne wartości majątkowe.

2.        Majątek powstaje z:

a)       składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością UTW,

b)       darowizn, zapisów i spadków,

c)       środków pochodzących z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,

d)       dotacji, subwencji, udziały, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług,

e)       wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;

f)        dochodów z majątku UTW, w tym z dochodów od kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

3.        UTW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.

4.        Działalność gospodarcza prowadzona przez UTW może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

5.        Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

6.        Zabrania się:

a)       udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)       przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)       wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)       zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 39

1.        Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych UTW, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu UTW uprawniony jest Prezes i inny Członek  Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes i inny Członek Zarządu działający łącznie. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

2.        Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

3.        Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach  między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

4.        Do ważności pism i innych dokumentów w zakresie bieżącej działalności UTW (np. zaproszenia,  pisma przewodnie, potwierdzanie za zgodność) wymagany jest wyłącznie podpis jednego z członków Prezydium albo innej, upoważnionej przez Prezydium osoby.

 

 

§ 40

1.        Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.        Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.        Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym UTW. Dopuszczalne jest wprowadzenie w UTW obrotu gotówkowego (kasy).

4.        Dochód z działalności statutowej służy realizacji celów UTW i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.

5.        UTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

§ 41

1.        Dla sprawnego funkcjonowania UTW Zarząd może powołać Biuro UTW.

2.        Biuro jest sekretariatem Zarządu.

3.        Biurem kieruje Prezes lub inna wyznaczona przez Prezesa osoba.

4.        Biuro na bieżąco administruje i prowadzi działalność merytoryczną według planów zatwierdzonych przez Zarząd.

5.        Do wykonania zadań Biura mogą być zatrudniani pracownicy bądź inne osoby na podstawie umów cywilnych. W pracach biura mogą brać udział wolontariusze.

6.        Zasady działania Biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 42

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia  przez Walne Zebranie Członków, tj. w dniu 22.03.2018r. 

 

 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.