Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Statut 

 

 

 STATUT  UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU z 
 

Tekst jednolity - stan prawny na dzień 30 marca 2023 r.

 

 

 Rozdział I
 

Postanowienia ogólne

 

                                                                                         § 1

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, zwane dalej „UTW”, lub „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie: 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. Nr 2020, poz. 2261); 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2020, poz. 1057); 3. niniejszego statutu
                                                                              .            § 2
 

1.Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą UTW jest miasto Białystok
 3.Dla właściwego realizowania swoich celów UTW może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach o podobnych celach i charakterze prowadzonej działalności.
5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
                                                                                            §  3

 

1.UTW jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu,

2.UTW jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych,

3.UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną


§ 4
 

1.UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2.UTW ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich.


§ 5


1.UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.Do realizacji zadań UTW może zatrudniać pracowników oraz może korzystać ze świadczeń wolontariuszy zgodnie z odrębnymi przepisami

3.Do prowadzenia swoich spraw UTW może zatrudniać swoich członków, w tym członków władz.
 

                                                                                           § 6


1.UTW przy prowadzeniu działalności współpracuje z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku.

2.Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz przedstawiciel Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, w liczbie, co najmniej łącznie 5 osób, tworzą Radę Programową, będącą organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów statutowych UTW.

3.Rada Programowa czuwa nad realizacją zadań dydaktycznych UTW,a w szczególności proponuje program wykładów oraz nieodpłatnie zabezpiecza wykładowców i udostępnia sale do prowadzenia zajęć.
                                      

                                                                          Rozdział II

                                                           Zakres, cele i formy działania

                                                                              § 7

UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną
na rzecz osób starszych w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2. kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa,
3. profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,
4. aktywizacji osób starszych oraz promocji różnych form aktywności i spędzania czasu
wolnego,
5. podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
6. ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. upowszechniania kultury fizycznej, sportu , turystyki i aktywnego wypoczynku,
8. działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie praw człowieka
i świadomości obywatelskiej,
9. współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej i edukacji międzykulturowej,
10. podejmowania działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej i realizacji wspólnych
projektów,
11. działalności charytatywnej i wolontariatu,
12.promocji miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego oraz podejmowania działań na rzecz regionu.
 
                                                                             § 8
 
   Celem statutowym UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób
starszych oraz stymulowanie rozwoju osobowego, sprawności intelektualnej i fizycznej
poprzez edukację i aktywizację tej grupy społecznej, w działaniach na swoją rzecz i społeczeństwa. 

                                                                                § 9
UTW realizuje swoje cele poprzez:
1. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
2. organizację działań edukacyjnych: wykładów z różnych dziedzin, seminariów, szkoleń
warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji,
wyjazdów studyjnych i edukacyjnych,
3.realizację działań kulturalnych: konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, przeglądów,
imprez o charakterze kulturalno- rekreacyjno-sportowym oraz innych zajęć
aktywizacyjnych,
4. organizację sekcji i kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW,
5. prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6. organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,
7.organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz
wymian osób dorosłych i seniorów,
8. prowadzenie działalności wydawniczej oraz akcji informacyjno- programowych,
9. realizację działalności doradczej , w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich
i prawnych,
10. prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia i badań profilaktycznych,
11. tworzenie grup samopomocowych /wolontariat wewnątrzpokoleniowy,
12. prowadzenie działalności stypendialnej,
13. wsparcie logistyczne osób starszych,
14. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków
pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, od osób fizycznych i z innych
źródeł,
15. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i
organizacji,
16. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w
kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi i
kulturalnymi,
17. współpracę z Miastem Białystok oraz Województwem Podlaskim.
 
§ 10
 
UTW współpracuje:
1.z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i
zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku – ich międzynarodową federacją,
2. z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji
celów UTW.
 
§ 11
 
UTW może prowadzić akcję informacyjną i promocyjną o zakresie swej działalności m. in. za
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce
związanej z celami i działalnością UTW.
 
Rozdział III
 
                                                                        Działalność pożytku publicznego
 
 

 § 12

 
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w
obszarach wskazanych w art. 4 ust.1 tej ustawy wraz z późniejszymi zmianami.
2.Decyzję w zakresie rejestracji, rezygnacji statusu organizacji pożytku publicznego oraz
sposobu prowadzenia działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3.Statutowa działalność, o której mowa w § 7 i § 9 jest działalnością pożytku publicznego
prowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
5. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek
z wyodrębnionych zakresów § 7 i § 9 podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
6.Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym ,zgodnie z właściwymi przepisami wynikającymi Ustawy
o rachunkowości.
7.Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności statutowej.
 
Rozdział IV
 
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
                                                                                           § 13
 
Członkowie UTW dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
 
§ 14
 
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe, pragnie wnieść
swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację o
przystąpieniu do UTW oraz opłaci wpisowe i będzie terminowo opłacał składkę
członkowską.
2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
3.Wpisowe opłaca się jednorazowo w wysokości ustalonej na podstawie uchwały Zarządu.
4.Składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd opłaca się w ustalonych
terminach.
5.Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, w szczególności w
przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków
zwyczajnych lub śmierci.
 
§ 15
 
1.Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:

 1) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki

członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka
zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów
UTW określonych w § 7 i § 9.
2) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki
członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka
zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np.
użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub
pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu
funkcjonowaniu UTW.
3) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie
uchwały Zarządu.
2.Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, w szczególności w
przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków
wspierających lub śmierci.
3. Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym. W takim
przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania
sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.
 
§ 16
 
1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
urzeczywistnianiu celów UTW.
2.W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w kierowaniu UTW przez
Prezesa Zarządu można nadać tytuł Honorowego Prezesa UTW, po zaprzestaniu pełnienia
tej funkcji.
3.Nadanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa UTW następuje na
podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
4.Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym. W takim przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania
sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.
 
 
§ 17
 
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTW,
2) uczestniczenia w działalności statutowej, w tym: zebraniach, odczytach, konferencjach,
sympozjach itp. organizowanych przez władze UTW,
3) uczestniczenia w pracy poszczególnych sekcji, klubów i kół zainteresowań, zgodnie z
potrzebami członków i możliwościami UTW,
4) korzystania z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem,
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.
2.Warunkiem korzystania z praw określonych w ust.1 jest opłacenie składek członkowskich.
3.Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 18
 
1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 17 ust. 1 pkt. 2-5.
2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach UTW.
3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz UTW.
4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, chyba że wybiorą
członkostwo zwyczajne jako dominujące.
                                                                                          § 19
 
1.Członkowstwo w UTW ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z UTW zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań finansowych,
2) skreślenia z listy członków z powodu:
- nieopłacenia składki członkowskiej za jeden semestr, przy czym opóźnienie w
zapłacie wynosi co najmniej 2 miesiące, lub
- śmierci członka lub
- utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,
2.Osoba składająca deklarację członkowską przyjmuje do wiadomości, że może być
skreślenia z listy członków z powodu nie opłacenia składki za jeden semestr, przy czym
opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej dwa miesiące.
3.Osoba skreślona ma możliwość wniesienia odwołania od decyzji o skreśleniu z listy
członków.
 
Rozdział V
 
Władze UTW  
 

    § 20
 


 1.Władzami UTW są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
 
 
                                                                                                § 21
 
1.Kadencja władz UTW trwa 4 lata.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
3.W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład
uległ pomniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyborów.
4.Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.
5.Mandat członka władz UTW wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) rezygnacji z mandatu,
2) ustania członkostwa UTW,
3) odwołania,
4) śmierci.
 
Walne Zebranie Członków
 
  § 22 
 
 
 
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebrania Członków są sprawozdawczo – wyborcze.
 
  § 23 
 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1.uchwalenie kierunków działalności na UTW na okres kadencji,
2.podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW,
3.nadawanie godności członka honorowego,
4.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
6.wykonywanie czynności określonych w § 29 Statutu.
2. Walne Zebranie Członków kompetencje przynależne Walnemu Zebraniu Członków
szczegółowo określone w § 29 niniejszego Statutu przekazuje Walnemu Zebraniu
Delegatów w przypadku spełnienia wymogu zawartego § 27
 
§ 24
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie podjętej uchwały,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2
miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.
 
§ 25
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 
§ 26
 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę

obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest
dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania Członków
w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym
Zebraniu.
2 Podjęcie uchwały o rozwiązaniu UTW przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Przepis ust. 1 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się wprost.
3.Uchwała o rozwiązaniu UTW powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby
likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
Walne Zebranie Delegatów
 
§ 27
 
1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:
1) 150 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
wybranych w proporcji jeden delegat na 8 członków.
2) 500 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków.
2. Mandat delegata trwa cztery lata.
3. Zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
§ 28
 
1.Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz do roku, nie później niż do 31 marca
każdego roku.
2.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia
członków za pomocą poczty elektronicznej, lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez
zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej UTW, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie UTW, wiadomości SMS co najmniej 14 na dni przed planowanym terminem
obrad.
 
§ 29
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków realizowanych przez Walne Zebranie
Delegatów należy:
1. uchwalenie planów rocznych działalności oraz budżetu,
2. uchwalanie zmian statutu lub nowego statutu,
3. ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w granicach przewidzianych
w statucie oraz wybór i odwoływanie członków tych władz.
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
5. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 
Zarząd
 
§ 30
 
Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób, jednak nie mniej niż 6-ciu. Członkowie Zarządu
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 31
 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1) kierowanie całokształtem działalności UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania

Członków,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) opracowywanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z
ich wykonania, a także sprawozdań finansowych, jeżeli wynika to z obowiązujących
przepisów,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego
Zebrania Członków,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
rozpatrywania odwołań,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, w tym Walnych Zebrań Delegatów,
7) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz
nadzorowania ich działalności,
8) współpraca z Radą Programową,
9) powoływanie Biura Zarządu UTW i ustalanie zakresu jego działalności,
10) reprezentowanie UTW na zewnątrz,
11) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności UTW
12) uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością UTW,
13) podjęcie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,
14) prowadzenie działalności gospodarczej,
15) uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, ulg oraz zwolnień,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia UTW do innych organizacji,
17) uchwalenie regulaminu Zarządu.
18) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz UTW
 
§ 32
 
1.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza
2.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub osobę wyznaczoną w
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2
liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
5.Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
Komisja Rewizyjna

§ 33
 
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności UTW.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach UTW.
4.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa

 razy w roku.

5.Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu
Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym
posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej określone zostaną w jej regulaminie.
6.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
 
                                                                                       § 34
 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrola całokształtu działalności UTW, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,
2.przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli,
3.wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
trakcie kontroli,
4.ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
5.wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6.opracowywanie regulaminu pracy Komisji,
7.kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
8.wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
9.przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej UTW,
10.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w tym
Walnym Zebraniu Delegatów.
 
§ 35
 
1.Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się co najmniej dwa razy do roku.
2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
 
Rozdział VI
 
Majątek UTW
 
§ 36
 
1.Majątek UTW stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w
toku jego działalności statutowej, w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości,
fundusze i inne wartości majątkowe.
2.Majątek powstaje z:
1) składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością UTW,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) środków pochodzących z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
dotacji, subwencji, udziały, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
zleceń usług,
4) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności
statutowej i działalności gospodarczej;
5) dochodów z majątku UTW, w tym z dochodów od kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
3.UTW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie
podejmuje uchwałą Zarząd.
4.Działalność gospodarcza prowadzona przez UTW może mieć wyłącznie charakter
dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5.Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.


 § 37

 
1.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych
UTW, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu UTW uprawniony
jest Prezes i inny Członek Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes i inny Członek
Zarządu działający łącznie. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu
oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale tego organu.
2.Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela
do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem
Zarządu oraz w sporach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
3.Do ważności pism i innych dokumentów w zakresie bieżącej działalności UTW (np.
zaproszenia, pisma przewodnie, potwierdzanie za zgodność) wymagany jest wyłącznie
podpis jednego z członków Zarządu albo innej, upoważnionej przez Zarząd osoby.
 
§ 38
 
1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym UTW. Dopuszczalne
jest wprowadzenie w UTW obrotu gotówkowego (kasy).
4.Dochód z działalności statutowej służy wyłącznie do realizacji celów UTW. Nadwyżka
przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.
5.UTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 złotych - również w drodze więcej niż jednej operacji.
 
§ 39
 
1.Dla sprawnego funkcjonowania UTW Zarząd może powołać Biuro UTW.

 2.Biuro jest sekretariatem Zarządu.

3.Biurem kieruje Prezes lub inna wyznaczona przez Prezesa osoba.
4.Biuro na bieżąco administruje i prowadzi działalność merytoryczną według planów
zatwierdzonych przez Zarząd.
5.Do wykonania zadań Biura mogą być zatrudniani pracownicy bądź inne osoby na podstawie
umów cywilnych. W pracach biura mogą brać udział wolontariusze.
6. Zasady działania Biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
                                                                                          § 40
 
Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie
Członków tj. w dniu 30.03.2023 r.

 

 

 

 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.