Statut i struktura organizacyjna Strona główna / Statut i struktura organizacyjna / Sprawozdania merytoryczne i finansowe / Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 rok 

 STATUT  UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU z 
 

Tekst jednolity - stan prawny na dzień 30 marca 2023 r.

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

                                                                                      § 1

Stowarzyszenie pod nazwą: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, zwane dalej „UTW”, lub „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie: 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. Nr 2020, poz. 2261); 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2020, poz. 1057); 3. niniejszego statutu
                                                                              .            § 2

1.Terenem działania UTW jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą UTW jest miasto Białystok
 3.Dla właściwego realizowania swoich celów UTW może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach o podobnych celach i charakterze prowadzonej działalności.
5. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
                                                                                            §  3

1.UTW jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu,

2.UTW jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych,

3.UTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną


§4

1.UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2.UTW ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich.


§ 5


1.UTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.Do realizacji zadań UTW może zatrudniać pracowników oraz może korzystać ze świadczeń wolontariuszy zgodnie z odrębnymi przepisami

3.Do prowadzenia swoich spraw UTW może zatrudniać swoich członków, w tym członków władz.


§ 6


1.UTW przy prowadzeniu działalności współpracuje z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku oraz Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku.

2.Pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz przedstawiciel Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, w liczbie, co najmniej łącznie 5 osób, tworzą Radę Programową, będącą organem doradczym i pomocniczym w realizacji celów statutowych UTW.

3.Rada Programowa czuwa nad realizacją zadań dydaktycznych UTW,a w szczególności proponuje program wykładów oraz nieodpłatnie zabezpiecza wykładowców i udostępnia sale do prowadzenia zajęć.
                                     


 

                                                                          Rozdział II

                                                           Zakres, cele i formy działania
                                                                              § 7
UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną
na rzecz osób starszych w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2. kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej i ochrony dziedzictwa,
3. profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,
4. aktywizacji osób starszych oraz promocji różnych form aktywności i spędzania czasu
wolnego,
5. podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej,
6. ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego,
7. upowszechniania kultury fizycznej, sportu , turystyki i aktywnego wypoczynku,
8. działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w zakresie praw człowieka
i świadomości obywatelskiej,
9. współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej i edukacji międzykulturowej,
10. podejmowania działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej i realizacji wspólnych
projektów,
11. działalności charytatywnej i wolontariatu,
12.promocji miasta Białegostoku i Województwa Podlaskiego oraz podejmowania działań na rzecz regionu.
                                                                             § 8
   Celem statutowym UTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób
starszych oraz stymulowanie rozwoju osobowego, sprawności intelektualnej i fizycznej
poprzez edukację i aktywizację tej grupy społecznej, w działaniach na swoją rzecz i społeczeństwa.                                                                                                               § 9
UTW realizuje swoje cele poprzez:
1. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego,
2. organizację działań edukacyjnych: wykładów z różnych dziedzin, seminariów, szkoleń
warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji,
wyjazdów studyjnych i edukacyjnych,
3.realizację działań kulturalnych: konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, przeglądów,
imprez o charakterze kulturalno- rekreacyjno-sportowym oraz innych zajęć
aktywizacyjnych,
4. organizację sekcji i kół zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW,
5. prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6. organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,
7.organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych oraz
wymian osób dorosłych i seniorów,
8. prowadzenie działalności wydawniczej oraz akcji informacyjno- programowych,
9. realizację działalności doradczej , w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich
i prawnych,
10. prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia i badań profilaktycznych,
11. tworzenie grup samopomocowych /wolontariat wewnątrzpokoleniowy,
12. prowadzenie działalności stypendialnej,
13. wsparcie logistyczne osób starszych,
14. organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków
pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, od osób fizycznych i z innych
źródeł,
15. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji i
organizacji,
16. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w
kraju i za granicą, instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi i
kulturalnymi,
17. współpracę z Miastem Białystok oraz Województwem Podlaskim.
§ 10
 
UTW współpracuje:
1.z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z krajowymi i
zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku – ich międzynarodową federacją,
2. z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestnictwa w realizacji
celów UTW.
 
§ 11
 
UTW może prowadzić akcję informacyjną i promocyjną o zakresie swej działalności m. in. za
pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce
związanej z celami i działalnością UTW.
 
Rozdział III
 
                                                                Działalność pożytku publicznego
 
 

 § 12

 
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w
obszarach wskazanych w art. 4 ust.1 tej ustawy wraz z późniejszymi zmianami.
2.Decyzję w zakresie rejestracji, rezygnacji statusu organizacji pożytku publicznego oraz
sposobu prowadzenia działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3.Statutowa działalność, o której mowa w § 7 i § 9 jest działalnością pożytku publicznego
prowadzoną przez stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
5. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek
z wyodrębnionych zakresów § 7 i § 9 podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
6.Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega
wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem
organizacyjnym i rachunkowym ,zgodnie z właściwymi przepisami wynikającymi Ustawy
o rachunkowości.
7.Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności statutowej.
Rozdział IV
 
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
 
 
§ 13
 
Członkowie UTW dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
 
§ 14
 
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe, pragnie wnieść
swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów UTW, złoży pisemną deklarację o
przystąpieniu do UTW oraz opłaci wpisowe i będzie terminowo opłacał składkę
członkowską.
2.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
3.Wpisowe opłaca się jednorazowo w wysokości ustalonej na podstawie uchwały Zarządu.
4.Składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd opłaca się w ustalonych
terminach.
5.Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, w szczególności w
przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków
zwyczajnych lub śmierci.
 
§ 15
 
1.Członkiem wspierającym może zostać w oparciu o złożoną deklarację:

 1) osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki

członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka
zwyczajnego, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów
UTW określonych w § 7 i § 9.
2) osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego opłacania składki
członkowskiej dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka
zwyczajnego, bądź zobowiąże się do bezpłatnych, stałych świadczeń rzeczowych (np.
użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub
pomocy technicznej) i innych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu
funkcjonowaniu UTW.
3) Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie
uchwały Zarządu.
2.Opłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi, w szczególności w
przypadku dobrowolnego zrezygnowania z członkostwa, skreślenia z listy członków
wspierających lub śmierci.
3. Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem wspierającym. W takim
przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania
sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.
§ 16
 
1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
urzeczywistnianiu celów UTW.
2.W dowód szczególnego uznania za zaangażowanie i osiągnięcia w kierowaniu UTW przez
Prezesa Zarządu można nadać tytuł Honorowego Prezesa UTW, po zaprzestaniu pełnienia
tej funkcji.
3.Nadanie godności członka honorowego lub Honorowego Prezesa UTW następuje na
podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
4.Można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i członkiem honorowym. W takim przypadku członek wskaże, które członkostwo jest dominujące, dla dalszego unormowania
sprawy opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.
§ 17
 
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz UTW,
2) uczestniczenia w działalności statutowej, w tym: zebraniach, odczytach, konferencjach,
sympozjach itp. organizowanych przez władze UTW,
3) uczestniczenia w pracy poszczególnych sekcji, klubów i kół zainteresowań, zgodnie z
potrzebami członków i możliwościami UTW,
4) korzystania z pomocy i urządzeń UTW zgodnie z regulaminem,
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW.
2.Warunkiem korzystania z praw określonych w ust.1 jest opłacenie składek członkowskich.
3.Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz UTW,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 18
 
1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 17 ust. 1 pkt. 2-5.
2.Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach UTW.
3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz UTW.
4.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich, chyba że wybiorą
członkostwo zwyczajne jako dominujące.
§ 19
1.Członkowstwo w UTW ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z UTW zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu
zobowiązań finansowych,
2) skreślenia z listy członków z powodu:
- nieopłacenia składki członkowskiej za jeden semestr, przy czym opóźnienie w
zapłacie wynosi co najmniej 2 miesiące, lub
- śmierci członka lub
- utraty osobowości prawnej członka wspierającego, będącego osobą prawną,
2.Osoba składająca deklarację członkowską przyjmuje do wiadomości, że może być
skreślenia z listy członków z powodu nie opłacenia składki za jeden semestr, przy czym
opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej dwa miesiące.
3.Osoba skreślona ma możliwość wniesienia odwołania od decyzji o skreśleniu z listy
członków.
 
Rozdział V
Władze UTW

 1.Władzami UTW są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna
 
 
 
§ 21
 
1.Kadencja władz UTW trwa 4 lata.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby
kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
3.W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład
uległ pomniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3
liczby członków pochodzących z wyborów.
4.Kadencja dokooptowanych członków kończy się z upływem kadencji pozostałych członków.
5.Mandat członka władz UTW wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) rezygnacji z mandatu,
2) ustania członkostwa UTW,
3) odwołania,
4) śmierci.
 
Walne Zebranie Członków
 
§ 22
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą UTW.
2.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zebrania Członków są sprawozdawczo – wyborcze.
 
§ 23
 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1.uchwalenie kierunków działalności na UTW na okres kadencji,
2.podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania UTW,
3.nadawanie godności członka honorowego,
4.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
6.wykonywanie czynności określonych w § 29 Statutu.
2. Walne Zebranie Członków kompetencje przynależne Walnemu Zebraniu Członków
szczegółowo określone w § 29 niniejszego Statutu przekazuje Walnemu Zebraniu
Delegatów w przypadku spełnienia wymogu zawartego § 27
 
§ 24
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie podjętej uchwały,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2
miesięcy od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub
Komisję Rewizyjną.
 
§ 25
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 
§ 26
 
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę

obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków jest
dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania Członków
w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o Walnym
Zebraniu.
2 Podjęcie uchwały o rozwiązaniu UTW przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Przepis ust. 1 w zakresie tzw. drugiego terminu stosuje się wprost.
3.Uchwała o rozwiązaniu UTW powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby
likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
Walne Zebranie Delegatów
 
§ 27
 
1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:
1) 150 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
wybranych w proporcji jeden delegat na 8 członków.
2) 500 – Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków.
2. Mandat delegata trwa cztery lata.
3. Zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
§ 28
 
1.Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz do roku, nie później niż do 31 marca
każdego roku.
2.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd zawiadamia
członków za pomocą poczty elektronicznej, lub w inny skuteczny sposób (np. poprzez
zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej UTW, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie UTW, wiadomości SMS co najmniej 14 na dni przed planowanym terminem
obrad.
 
§ 29
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków realizowanych przez Walne Zebranie
Delegatów należy:
1. uchwalenie planów rocznych działalności oraz budżetu,
2. uchwalanie zmian statutu lub nowego statutu,
3. ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w granicach przewidzianych
w statucie oraz wybór i odwoływanie członków tych władz.
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
5. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 
Zarząd
§ 30
 
Zarząd składa się maksymalnie z 10 osób, jednak nie mniej niż 6-ciu. Członkowie Zarządu
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 31
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1) kierowanie całokształtem działalności UTW zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania

Członków,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) opracowywanie planów działalności i budżetu UTW oraz sporządzanie sprawozdań z
ich wykonania, a także sprawozdań finansowych, jeżeli wynika to z obowiązujących
przepisów,
4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, nie zastrzeżonych dla Walnego
Zebrania Członków,
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
rozpatrywania odwołań,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków, w tym Walnych Zebrań Delegatów,
7) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji zainteresowań oraz
nadzorowania ich działalności,
8) współpraca z Radą Programową,
9) powoływanie Biura Zarządu UTW i ustalanie zakresu jego działalności,
10) reprezentowanie UTW na zewnątrz,
11) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności UTW
12) uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością UTW,
13) podjęcie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,
14) prowadzenie działalności gospodarczej,
15) uchwalenie zasad regulowania składek członkowskich, ulg oraz zwolnień,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia UTW do innych organizacji,
17) uchwalenie regulaminu Zarządu.
18) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych dla innych władz UTW
 
§ 32
 
1.Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza
2.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub osobę wyznaczoną w
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1⁄2
liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
5.Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
Komisja Rewizyjna
§ 33
 
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności UTW.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach UTW.
4.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa

 razy w roku.

5.Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu
Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym
posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady zawiadamiania o posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej określone zostaną w jej regulaminie.
6.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
 
§ 34
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.kontrola całokształtu działalności UTW, a w szczególności gospodarki finansowej UTW,
2.przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wniosków wynikających z ustaleń kontroli,
3.wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
trakcie kontroli,
4.ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
5.wnioskowanie o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6.opracowywanie regulaminu pracy Komisji,
7.kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
8.wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
9.przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej UTW,
10.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, w tym
Walnym Zebraniu Delegatów.
 
§ 35
 
1.Kontrola całokształtu działalności UTW odbywa się co najmniej dwa razy do roku.
2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego.
 
Rozdział VI
Majątek UTW
§ 36
 
1.Majątek UTW stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez stowarzyszenie w
toku jego działalności statutowej, w tym w szczególności ruchomości i nieruchomości,
fundusze i inne wartości majątkowe.
2.Majątek powstaje z:
1) składek członkowskich, wpisowego oraz innych opłat związanych z działalnością UTW,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) środków pochodzących z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
dotacji, subwencji, udziały, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
zleceń usług,
4) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności
statutowej i działalności gospodarczej;
5) dochodów z majątku UTW, w tym z dochodów od kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
3.UTW może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie
podejmuje uchwałą Zarząd.
4.Działalność gospodarcza prowadzona przez UTW może mieć wyłącznie charakter
dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
5.Nie można prowadzić odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej w
odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
6. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego, zakupu towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

 § 37

 
1.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych
UTW, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu UTW uprawniony
jest Prezes i inny Członek Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes i inny Członek
Zarządu działający łącznie. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu
oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale tego organu.
2.Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela
do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem
Zarządu oraz w sporach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
3.Do ważności pism i innych dokumentów w zakresie bieżącej działalności UTW (np.
zaproszenia, pisma przewodnie, potwierdzanie za zgodność) wymagany jest wyłącznie
podpis jednego z członków Zarządu albo innej, upoważnionej przez Zarząd osoby.
 
§ 38
 
1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości.
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym UTW. Dopuszczalne
jest wprowadzenie w UTW obrotu gotówkowego (kasy).
4.Dochód z działalności statutowej służy wyłącznie do realizacji celów UTW. Nadwyżka
przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność statutową.
5.UTW nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 złotych - również w drodze więcej niż jednej operacji.
 
§ 39
 
1.Dla sprawnego funkcjonowania UTW Zarząd może powołać Biuro UTW.

 2.Biuro jest sekretariatem Zarządu.

3.Biurem kieruje Prezes lub inna wyznaczona przez Prezesa osoba.
4.Biuro na bieżąco administruje i prowadzi działalność merytoryczną według planów
zatwierdzonych przez Zarząd.
5.Do wykonania zadań Biura mogą być zatrudniani pracownicy bądź inne osoby na podstawie
umów cywilnych. W pracach biura mogą brać udział wolontariusze.
6. Zasady działania Biura ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 40
 
Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Walne Zebranie
Członków tj. w dniu ..................... r.     


                     

                                            SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 

 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W BIAŁYMSTOKU

 

SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2022 r.  – 31.12.2022 r.

 

BIAŁYSTOK, 15.02.2023r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA  FINANSOWEGO

sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000049041, od 2004 roku  posiadający status organizacji pożytku publicznego.

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Białymstoku, przy ul. Zamenhofa 15

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest:

1.      działalność nieodpłatna:

      - wykłady z różnych dziedzin nauki,

      - sekcje zainteresowań,

      - samopomoc koleżeńska.

2.      działalność odpłatna:

     - lektoraty języków obcych,

     - wycieczki turystyczne i krajoznawcze,

     - wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno – programowych.

    

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz ściśle współpracuje z wyższymi uczelniami miasta Białegostoku i  Podlaskim Instytutem  Kultury.

Liczba słuchaczy Stowarzyszenia kształtuje się następująco:

Stan na 01.01.2022 r.                      …  389…..osoby

+ przyjęcia w ciągu roku                 … 108…. osób

- wykreślenia  z ewidencji            …..   88….osób

stan na 31.12.2022 r.                    …     409. osoby.

Obsługę bankową Stowarzyszenia w roku 2022 prowadził Bank PKO BP O/B-stok.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując przepisy Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1100 z późn. zm.) 


 

  1. Objaśnienia do rachunku wyników

   

a)      Przychody UTW za 2022 rok wraz ze strukturą

 

L.p.

Źródło przychodów

wartość

struktura

1

składki członkowskie i wpisowe                                  

    
      44 970,00

  16,77

2

Projekt fin. Współczesnego Seniora

        19.875,00

    7,41

3

Projekt KCA  Erazmus

        10 381,65

    3,87

4

Projekt CHEST

      137 637,19

   51,34

5

Odpłatność uczestników

       2 173,77

    0,81

6

1 % podatku od osób fizycznych                                      

      2 542,90

    0,94

7

nadwyżka przychodów nad kosztami za  rok ub.

      35 532,56

   13,25

8

przychody finansowe ( różnice kursowe)

      12 718,83      

     4,74

9

Wpłaty wspierające

        2 319,00

     0,87

 

Razem

    268 090,90

100,00

 

 

W 2022  r. przychody ze składek członkowskich  w stosunku do 2021r. zwiększyły się o 8 120,00 zł tj. o 22%.


 b)      Koszty realizacji zadań statutowych wg źródeł finansowania:

 

 

Lp.

 

 

Zrealizowane zadania statutowe

 w 2022 roku (w zł, gr)

Poniesione koszty

Źródło finansowania

Dotacje i odsetki

Odpłatność uczestników dof. od urzędu gminy chór

Składki statutowe

1%

1

2

3

4

5

6

7

1

Bal karnawałowy

 

 

 

   

 

2

Zakończenie roku akademickiego

 

 

     

0

 

3

Inauguracja roku akademickiego

2 000,00

 

 

2 000,00

 

4

Dzień Seniora

 

 

 

 

 

5

Sekcja gimnastyczna i hafciarska

      1806,27

 

      1806,27

 

 

6

Sekcja wydawnicza

      1 312,50

 

 

1312,50

 

7

Sekcja o Uśmiech Seniora

     1040,70

 

 

400,00

  640,70

8

Sekcja Chór Astra

842,65

 

 

735,67

106,98

9

Pozostała działalność edukacyjna*

6 256,00

 

 

6 256,00

 

10

Pozostałe koszty statutowe**

10 160,63

 

 

10 160,63

 


 

 

Razem

    23 418,75

 

1 806,27

20864,80 

747,68


  

* Pozostała działalność edukacyjna                                                                6 256,00

              z tego:

 

·         umowa z dyrygentką chóru                                                           2 400,00

·         umowa z instruktorką  tańca cygańskiego                              1 956,00  

·         zajęcia teatralne                                                                      1 900,00                          

 

      **   Pozostałe koszty statutowe                                                                              10 160,63

                       z tego:

·         zakup kwiatów                                                                          2 640,87

·          zakup artykułów  spożywczych                                                  161,92

·         usługi komputerowe, ksero                                                          740,00

·         transport i podróże służbowe                                                            389,40

·                    pozostałe zakupy materiałów                                               2 380,19

·         Koszty wydruku książek CHEST                                        1 790,10

·         Koszty dopłat wynagr. jako nadzwyczajne projekt CHEST      1 203,17

·         Koszty wydruku agendy CHEST                                                         22,55

·         Zakup chust CHEST                                                             486,52

·         Udział w artystycznym ruchu Senior                                     250,00

·         Opłata ubezpieczeniowa                                                          75,00

·         Dopłata do wynagrodzeń ZUS inst tańca cygańskiego                   20,91

 

 

            


 c)       Koszty administracyjne i ich struktura za 2022 rok

 

L.p.

wyszczególnienie

wartość

struktura

1

wynagrodzenia z umów zlecenia/dzieło          

     20 250,00

64,44

2

składki ZUS                                            

       4 909,57

15,62

3

Usługi pocztowe                 

              7,00

0,02

4

Opłata eksploatacyjna dla Uniwersytetu

       4 878,20

15,53

5

usługi bankowe                                           

          450,40

1,43

6

Kurier poranny sponsoring kompensata                          

           307,50

0,97

 

usługi komputerowe, ksero                         

           626,07

1,99

 

 

          

 

 

Razem

      31 428,74

100,00

 


  d) Rozliczenie poniesionych kosztów w układzie rodzajowym

 

Koszty rodzajowe

Razem

 

 

500

550

510

 

amortyzacja

0

0

 

0

zużycie materiałów i energii

22 215,58

 

22 913,66

45 129,24

wynagrodzenia bezosobowe

ubezpieczenia społeczne

  1101,25

 101,92

 

20 250,00

 4 909,57

38 505,20

5 689,07

59 856,45

10 700,56

pozostałe koszty

 

6 269,17

100 785,91

107 055,08

ogółem

   23 418,75

31 428,74

167 893,84

222 741,33

Koszty finansowe różnice kursowe

 

 

 

       1 268,71


 4.Objaśnienia do niektórych zagadnień

 

a)      Stowarzyszenie nie zatrudniało w roku sprawozdawczym osób na podstawie umów o pracę tylko na podstawie umów cywilnoprawnych.

b)      Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej pożyczek i świadczeń w 2022 roku nie udzielano.

c)      Sprawozdanie nie jest obciążone żadnymi zdarzeniami dotyczącymi lat poprzednich.

d)      Po dniu  bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sytuację  majątkową, finansową i wynik finansowy.

e)      W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad rachunkowości oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

f)       Rzetelnie przedstawioną sytuację majątkową jednostki oraz wynik finansowy obejmujący wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów ustalono na podstawie:

·         uzgodnionych kont ksiąg pomocniczych z właściwymi kontami księgi głównej,

·         skompletowania i ujęcia w księgach zamykanego roku dokumentów dotyczących ogółu operacji dokonanych w tym roku,

·         ustalenia rzeczywistych stanów kont bilansowych drogą przeprowadzonej w obowiązujących terminach inwentaryzacji w formie spisu z natury, uzgodnienia stanów kont bankowych i rozrachunków, weryfikacji poprawności sald pozostałych aktywów i pasywów,

·         ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

g)      Informacje liczbowe zawarte  w sprawozdaniach zapewniają porównywalność sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

h)      Nie występują zagrożenia dla kontynuacji działalności.

i)        Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu systemu komputerowego REWIZOR (GT wersja WINDOWS).

                                                                                       SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W BIAŁYM STOKU


                                                 Sprawozdanie merytoryczne  za 2022r

           Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000049041. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Nie prowadzi działalnościgospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków oraz ściśle współpracuje w wyższymi uczelniami Białegostoku, Podlaskim Instytutem Kultury, CAS Centrum
Aktywności Społecznej oraz Spółdzielniami Mieszkaniowymi. W ostatniej kadencji nawiązaliśmy ścisła współpracę z redakcją Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej orazorganizacją „Kreatywne
Podlasie oraz wydziałem Profilaktyki Komendy Wojewódzkiej
ROK 2022 był pod znakiem odbudowy po stratach, które wynikły z powodu zamknięcia wszelkich działań oraz nas w domach.Wracamy do normy. Większość sekcji wróciła do pełnej aktywności,
zwiększa się liczba słuchaczy Na koniec roku 2022 stan naszych słuchaczy wynosił 409 osób na dzień dzisiejszy mamy 450.
Działalność ustawowa Zarządu UTW roku akademickim 2022/2023
W roku 2022 odbyło się:10 posiedzeń Zarządu
Ze względu na zagrożenia pandemiczne nie odbyły się rozszerzone spotkania Zarządu z kierownikami sekcji. Planowane są w najbliższym czasie.Tematyka tych spotkań dotyczyła założeń programowych przyjętych na Walnym Zebraniu z dn. 10.06.2022 Założenia te mają na celu rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej naszych słuchaczy.
Działalność zmierzająca do stałego rozwoju i doskonalenia UTW w Białymstoku.
Wykłady i współpraca z wyższymi uczelniami.
Regularne zajęcia zaczęły się w miesiącu październiku. Wróciliśmy dowykładów. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana:medycyna, historia, etyka, , religia i inne. Wykładów mogliśmy wysłuchać dzięki uprzejmości naszych wykładowców, którzy spotykali się z nami społecznie, poświęcając swój prywatny czas. Wykładowcami byli pracownicy naukowi wyższych uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego,Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego i inni…
Po każdym wykładzie był program artystyczny, na który składały się:koncerty uczniów szkół muzycznych, zespoły taneczne , kabarety iinne. Po wykładach występował również chór Astra, zespół cygański„Sare Roma” oraz sekcja teatralna „Metafora”
Frekwencja na wykładach była zadowalająca. .Mam nadzieję, żestrach spowodowany pandemią nie pozostanie w nas na zawsze ibędziemy cieszyć się ze wspólnych spotkań poszerzających naszą
wiedzę i z możliwości przebywania razem.
W ramach współpracy Uniwersytet Muzyczny Wydział Instrumentalno– Pedagogiczny przygotował słuchaczom UTW wiele koncertów w swojej sali koncertowej przy ul. Kawaleryjskiej 5. Prezentowano
muzykę klasyczną i rozrywkową – wykonawcami byli studenci iUczelni. Na bieżąco byliśmy informowani przez pracowników UM o różnych koncertach, których również mogli wysłuchać nasi słuchacze, które odbywały się w różnych miejscach wBiałymstoku i okolicach
Zajęcia fakultatywne w muzeach w Białymstoku.
Poza zajęciami dydaktycznymi słuchacze nasi mają możliwość rozwoju intelektualnego poprzez uczestniczenie w zajęciach fakultatywnych w muzeach: w Ratuszu, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Historycznym, Muzeum Wojska, gdzie jednocześnie pracownicy prowadzą wykłady tematyczne.
Martwi nas ,że coraz mniejsze grupy
naszych słuchaczy korzysta z tej formy edukacji. W II semestrze
zrezygnowaliśmy ze spotkań w Muzeum Przyrodniczym, ponieważ na spotkania przygotowywane specjalnie dla nas przychodziło bardzo mało osób.
Poprzez właściwą edukację studenci naszej uczelni kreują wizerunek ludzi nowoczesnych.

Zajęcia w sekcjach UTW w Białymstoku.
W okresie sprawozdawczym –2022 w zajęciach poszczególnych sekcji uczestniczyło ok. 350 słuchaczy oraz działało 28 sekcji .

Sekcje języków obcych i ich działalność
W ramach zajęć fakultatywnych prowadzona była między innymi nauka języków obcych dla słuchaczy UTW. Największym zainteresowaniem cieszy się nauka języka angielskiego. Z każdym rokiem rośnie liczba naszych słuchaczy zainteresowanych nauką
języków obcych.
W roku2022/23 uczyło się:

- 7 grup języka angielskiego w których umiejętności językowe szlifowało 60 słuchaczy.
Zajęcia prowadziły dwie lektorki : Helena Łukaszewicz dla -37osób Helena prowadzi lektorat angielskiego od 16 lat od 2007r/ i

Małgorzata Krosnowska,3 grupy- 25 słuchaczy
Zajęcia z języków obcych odbywają się w pozyskanych nieodpłatnie salach wykładowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz w Centrum Aktywności Społecznej na ul Św. Rocha 

Sekcje kultury fizycznej:
 Gimnastyka prowadzona przez Danutę Łopatecką, zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu w Klubie „Jubilat”. W zajęciach uczestniczy 43 osoby w tym z grupą inwalidzka 13 osób oraz 17
osób z osiedla. Danuta prowadzi sekcję gimnastyczną od 29 lat.

 Gimnastyka prowadzona przez Barbarę Kierkowską w Klubie„Zenit”. Spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu, uczestniczy 25 osób.

 Gimnastyka prowadzona przez Renatę Janas w Klubie

„Mozaika”. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu, uczestniczyw nich 10 osób.
Joga –kierownik sekcji Maria Kazberuk zajęcia prowadzi instruktorka Dorota Białecka w zajęciach uczestniczy-25 osób

Gimnastyka rehabilitacyjna –kierownik Halina Żukowska w zajęciach sekcji dwa razy w tygodniu uczestniczyło 24 osoby.

Sekcja NORDIC WALKING prowadzona jest już od 2008 roku przez przez Helenę Łukaszewicz. Nie straszna była im pandemia. Maszerjąc po leśnych odstępach zdobywali odporność do walki z wirusem. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez cały rok w środy o godz 9:30 /nie wyłączając wakacji i bez względu na pogodę / w parku  naprzeciwko lodowiska.  Każde spotkanie rozpoczyna się kilkuminutową
rozgrzewką. W marszach w dowolnym tempie ścieżkami parku i lasu zwierzynieckiego uczestniczyło 16 osób. . Atmosfera jest zawsze budująca, a po takim marszu  uwalnia się niesamowita liczba endorfin 
i promieniejemy radością.  Nordic Walking pozwala nam 
zachować sprawność oraz daje radość z kontaktu z przyrodą iwspólnych naszych spotkań.

Sekcja Turystyki Pieszej „Tramp” –. Aktualnie szefową sekcji jest Irena Borysewicz Do Sekcji należy 54 osóby .W ciągu roku zorganizowano 11 rajdów pieszych w okolicach Białegostoku iwyjazdowych. Średnia długość trasy 10-12 km Rajdy poprawiały nietylko kondycje fizyczną, ale poszerzały wiedzę z historii, biologii, zoologii, kulturoznawstwa. Grupa ściśle współpracuje z Klubem Turystycznym PTTK Mozaika i uczestniczy w wielu imprezachwspólnych. Przewodnik Waldemar Malewicz
Sekcja Koła PTTK „Senior” – Koło  „SENIOR” . Koło prowadzi Krystyna Kulesza, przewodnik- pani Iza Walentynowicz. W  sumie zorganizowano wiele spacerów w których udział wzięło 300 osób. Spacery po okolicach Białegostoku poza aspektem zdrowotnym miały za zadanie poznanie piękna i historii naszego regionu oraz integrację uczestników. oprócz spacerów krajoznawczych odbyło się spotkanie opłatkowe .
Sekcja wyjazdów wycieczkowo – wczasowych –za którą
odpowiedzialni są członkowie Zarządu
zorganizowała wyjazd nad morze do miejscowości Chłopy -46 osób organizatorka Maria
Waśkiewicz i do Darłówka 42 osoby organizatorka Maria Szulga i
Alicja Wysocka Ogółem z tej formy wypoczynku skorzystało ponad 88 osób.

Sekcja siatkarska – kierownik Władysław Gliński, a sali sportowej udostępnia Politechnika Białostocka. Liczy ok. 8 osób, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.Sekcja Bilard i sekcja Tenisa stołowego –prowadzone są przez kierownika sekcji Zbigniewa Łapińskiego. Zajęcia odbywają się w
klubie „Mikron: ul. Ciepła 15 dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki sekcja liczy 8 osób.
3. Sekcje edukacyjne UTW.

Sekcja Historyczna, którą prowadzi Pan Jan Jackowski, Sekcja liczy 20 osób. Spotykali się w każdą środę. Tematem wykładów jest historia miast województwa podlaskiego oraz omawianie bardzo rozległych zagadnień związanych z Polską i jej ważnymi osobistościami historycznymi. Tematami wykładów są  również różne obyczaje na Podlasiu, rolnictwo, szkolnictwo i prasa polska.

Sekcja Redakcyjna – prowadząca Bożenna Mucha . Sekcja zajmuje się
wydawaniem gazetki UTW w Białymstoku „Wiecznie Młodzi”, w której zamieszczane są artykuły z bieżących wydarzeń UTW: uroczystości, wykładów, koncertów rajdów, wystaw jak również z
całej działalności wszystkich sekcji i słuchaczy naszej uczelni.Podawane są również aktualne ogłoszenia o wydarzeniach planowanych na UTW. Relacje z przebiegu projektów. Jest to zespół
liczący 10 osób, r. W roku zostały wydane zostało 4 numery gazetki, a każdy liczył 48 stron.

Sekcja „Kreatywność” – pod kierownictwem Danuty Sajur W pierwszym semestrze roku akademickiego 2022/2023 wznowiono kontynuowanie działalności sekcji „Kreatywność”, w której grupa 16 członków UTW poznawała historię i kulturę pierwszych cywilizacjiludzkości, ale i historię innych okresów historycznych oraz opracowywała artykuły o zdrowiu, parapsychologii oraz przygotowywała
medytacje mające na celu poprawę zdrowia uczestników. Odbyło się 15spotkań.

. Sekcje artystyczne UTW w Białymstoku.

„Astra” – czterogłosowy chór liczący aktualnie 18 osób, Kierownik chóru –Alicja Wysocka , dyrygent – Pani Aksana Dziadul zaczęła nowy rok po czym z przyczyn rodzinnych zrezygnowała z prowadzenia chóru.Chór przetrwał bez dyrygenta do końca roku . W tym roku udało namsię znaleźć nową dyrygentkę Joannę Bagińska –studentkę Akademii Muzycznej w Białymstoku

Sekcja malarska „Kolor” pod kierownictwem Barbary Toczydłowskiej.
 
Spotkania sekcji odbywały się dwa razy w miesiącu Członkowie sekcjiaktualnie -15 osób. Zajęcia były prowadzone przez Marię Kraszewską CA dwa razy w miesiącu. Łącznie odbyło się 18 trzygodzinnych spotkań. Członkowie tworzyli obrazy o różnej tematyce. Namalowano 21obrazów przedstawiających dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Polski i krajów partnerskich związanych z tematyka projektu
międzynarodowego Chest. Odbyły się trzy wystawy w klubie Jubilat, w PIK w Spodkach i w Książnicy Podlaskiej. We wrześniu odbył się wernisaż indywidualnej wystawyJadwigii Koreckiej Odbył się również wernisaż obrazów całej grupy pokazującej dorobek całej sekcji pt.„W barwach jesieni „
Sekcja malarska „Pędzel”
istnieje 12 lat, . Grupa „Pędzel” liczy 12 osób, kierownik grupy Janina Jakoniuk. Grupa pracowała pod kierunkiem instruktorki Anny Ralickiej-Perkowskiej znanej malarki białostockiej. Grupa bardzo twórcza. Odbyły się dwie wystawy: Pierwsza w Książnicy Podlaskiej wspólnie z sekcją „Kolor” dotycząca dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego, a druga w klubie „Jubilat” ,gdzie członkowie sekcji
pokazywali swoją twórczość . Zajęcia odbywają się w Instytucie Pedagogiki i Psychologii przy Uniwersytecie w Białymstoku przy ul.Świerkowej 20 raz w tygodniu. Tamara Waszkiewicz miała indywidualna wystawę w Domu Ludowym w Białowieży.Członkowie obu grup realizując swoje pasje prezentują wysoki poziom  swojej twórczości świadczący o dużej wewnętrznej wrażliwości i
talencie.

Sekcja Hafciarska – kierownik sekcji Pani Barbara Kierkowska. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu w Klubie „Zenit”. Sekcja liczy 10 osób.Dominująca działalność sekcji to haft krzyżykowy.

Sekcja Fotograficzna – kierownik sekcji Krystyna Kowalewska.
Zajęcia sekcji odbywają się raz w tygodniu i uczęszcza na nie 10-12 słuchaczy UTW. W swoich działaniach zajmuje się dokumentowaniem wykładów i uroczystości UTW :dokumentacja fotograficzna z: wykładów obligatoryjnych i fakultatywnych, wycieczek , zakończenia roku akademickiego, inauguracji roku akademickiego. Zorganizowano dwa szkolenia dla członków sekcji sfinansowane przez uczestników.

Sekcja tańca cygańskiego „Sare Roma”, zajęcia sekcji odbywały się w 1
raz w tygodniu. Sekcja liczy 9 osób w tym 4 nowe osoby. Grupę
prowadzi instruktorka Radosława Bogusławska, a opiekunem z
ramienia
U TW do czerwca była Józefina Bukin. Od września była Maria Bernardi Po jej śmierci grupę prowadzi Jolanta Wróblewska. Sekcja wielokrotnie uświetniała swoim występami różne uroczystości Zespół  w 2022 roku kilkakrotnie tańczył po wykładach na UTW ,na Senioradzie w maju 2022 został doceniony i reprezentował nasze województwo we Włocławku gdziew kat. zespoły taneczne zajął III miejsce.Ponadto występował na imprezach okolicznościowych w Sokółce ,Supraślu i klubach osiedlowych w Białymstoku.

Sekcja Teatralna – kierownik sekcji - Pani Alicja Temler .Sekcja liczy 8 osób
Sekcja teatralna „Metafora” w roku akademickim 2022/2023 przygotowała spektakl pt „Agnieszka Osiecka wczoraj i dziś. Spektakl przedstawiono – w Auli UWB – na zakończenie roku akademickiego
2022, w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, w klubie Zenit –Walentynki Osiedlowe. Aktualnie zgłoszono spektakl na Wojewódzki Przegląd Amatorskich Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy”
Obecnie przygotowywany jest spektakl pt. Jesienna wdówka” ( roboczy tytuł)

Sekcja gry na Ukulele, kierownikiem sekcji jest Leonida Stepanowicz a
instruktorem Lech Mazurek.Do sekcji należy 10 osób
                                                    
„Sekcja o uśmiech Seniora”, kierownik sekcji – Jadwiga
Łuckiewicz.
.
W 2022 r zespół wokalny ,,O Uśmiech Seniora'' kierownik zespołu Jadwiga Łuckiewicz wziął udział w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów ,,ARS 2022'' w Białymstoku, gdzie
został zakwalifikowany na przegląd krajowy we Włocławku. Na przeglądzie krajowym we Włocławku wśród wielu najlepszych zespołów muzycznych, nasz zespół został doceniony i otrzymał
wyróżnienie. W 2022 r zespół wystąpił 10 razy z programem artystycznym z różnych okazji. Między innymi zespół wystąpił w osiedlowych Klubach Seniora, po wykładzie na UTW, w Domu Pomocy Społecznej, w Klubie ,,Jubilat''oraz na zaproszenie w innych organizacjach.
W listopadzie 2022 r na XI Podlaskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Białymstoku nasz zespół również otrzymał wyróżnienie. Zespół wokalny ,,O Uśmiech Seniora'' ma w swoim repertuarze różne
utwory skompletowane tematycznie z okazji różnych świąt i okoliczności. W swoich wykonaniach zespół stara się nieść radość ludziom starszym, często schorowanym, dla których uśmiech, życzliwe słowo czy przyjazny gest są bardzo ważnymi odruchami ludzkości.
Sekcja brydża sportowego prowadzona przez Joannę Naumowicz
aktualnie zajęcia odbywają się w Centrum Aktywności Społecznej. W ramach działania sekcji przeprowadzane są szkolenia przygotowujące do ewentualnego uczestnictwa w turniejach brydża sportowego. Sekcja zrzesza aktualnie 12 osób
Sekcja brydżowa - prowadzona przez Panią Alicję Jacewicz, miejsce spotkań to klub Esperanto, sekcja liczy 16 osób. Brydżyści spotykają się 1 raz w tygodniu. Brak informacji o działalności

Dyskusyjny Klub Filmowy-kierownik Maria Waśkiewicz
W 2023 roku w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniora zostało wyświetlonych 10 filmów, które obejrzało około 1000  osób. Dyskusje i wstępne zapoznanie się z tajnikami produkcji danego filmu prowadzili pracownicy BOK-u m.in dr Tomasz Adamski i dr Dominik Sołowiej.
.
Sekcja brydżowa - prowadzona przez Panią Alicję Jacewicz, miejsce
spotkań to klub Esperanto, sekcja liczy 16 osób. Brydżyści spotykają się1 raz w tygodniu. Brak informacji o działalności.

Projekty
Projekty zagraniczne.
Z sukcesem zakończył się projekt CHEST” autorstwa Danuty Sajur ."Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze to europejska siła i skarb”.W projekcie brały udział cztery organizacje ,oprócz nas partnerzy z Turcji Portugali i Litwy. Był to bardzo dobry projekt ,który dał nam dużo wiedzy i ciekawych doświadczeń oraz nowe kontakty. Przeprowadzony został perfekcyjnie przez koordynatorkę Danutę
Nasi słuchacze wyjechali w marcu do Turcji a w czerwcu na Litwę
Projekt zakończył się dużym sukcesem .
W 2022 odbyła się IV edycja projektu finansowana przez NBP „Finanse
Współczesnego Seniora”napisana i prowadzony przez Mariusza Kozłowskiego i Marie Szulga

Dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, oraz wszystkim Kierownikom Sekcji za wkład pracy społecznej na rzecz innych.
Tak jak powiedział nasz wielki Jan Paweł II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.