Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / KONFERENCJA Z OKAZJI XX-LECIA UTW / Informacja ogólna 


Konferencja pt. "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu Podlasia w działalności  UTW " została zrealizowana przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Podlaskiego

 

 


 


 

XX-LECIE UTW BIAŁYSTOK

DLA KULTURY I SPOŁECZNOŚCI BIAŁEGOSTOKU I  PODLASIA

 

      Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku obchodzi w tym roku dwudziestolecie działalności.Dzięki aktywności i zaangażowaniu studentów-seniorów już na trwałe wpisał się w życie i świadomośc mieszkańców Białegostoku i Podlasia,chociaż jego historia stanowi zaledwie niewielką część dziejów tego regionu.Nie przebrzmiały jeszcze echa ubiegłorocznych obchodów 500-lecia województwa podlaskiego.Rok 2013 był bowiem rokiem szczególnym:to właśnie 500 lat wcześniej dekretem króla Zygmunta Starego na urząd pierwszego wojewody mianowany został w Drohiczynie Iwan Sapiecha.natomiast powstanie Białegostoku ,według legendy,datuje się na rok 1320,a pierwsza wzmianka o naszym mieście pochodzi z roku 1426.Prawa miejskie dla swojej rezydencji,czyli grodu nad Biała,Stefan Mikołaj Branicki uzyskał około 1692 r. od króla Jana III Sobieskiego
/info Barbara Wilczewska-album/

 

.....Inicjatorzy powołania UTW w naszym mieście, czyli profesorowie Władysław Serczyk i Wojciech Pędich oraz mgr Barbara Pacholska, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zawarli w 1994 roku porozumienie między głównymi uczelniami Białegostoku – Akademią Medyczną, Politechniką Białostocką, Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym, Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz uczelniami artystycznymi i Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w sprawie organizacji uniwersytetu dla seniorów.

 

.....Wyższe uczelnie zobowiązały się do udostępnienia nieodpłatnie sal wykładowych, delegowania, zapewnienia wykładowców, delegowania przedstawicieli do Rady Programowej. 7.X.1994 r. I wykład inauguracyjny nt. „Duch dziejów Rosji” wygłosił profesor Władysław Serczyk. Przez pierwsze 10 lat wykłady naukowe odbywały się      w auli głównej Uniwersytetu w Białymstoku; uzupełniały je występy artystyczne organizowane przez WOAK, który użyczył swego lokum i adresu w celu formalnego zarejestrowania UTW.

 

            .....Mimo patronatu wybitnych naukowców i ludzi kultury, odpowiedzialność kierowania i zarządzania UTW należała do samych słuchaczy i prowadzona była i jest społecznie. W pierwszym semestrze ukonstytuowała się Rada Samorządu Słuchaczy, która opracowała projekt regulaminu i deklaracji dla wstępujących, oraz przygotowała pierwsze Walone Zebranie. Przewodniczącym Rady został  mgr Czesław Kryszkiewicz. Na początku 1996 r. na ogólnym zebraniu zatwierdzono regulamin, wybrano Radę Samorządową słuchaczy, Komisję Rewizyjną i wytyczono kierunki działania.

UTW nie miał jednak osobowości prawnej, dlatego w 1997 r. na Walnym Zebraniu podjęto decyzję o powołaniu stowarzyszenia.)pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku).

 

            Sąd Wojewódzki w Białymstoku w marcu 1997 r. wpisał do rejestru pod nr. 698 stowarzyszenia pod nazwą UTW w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8. Zgodnie z zatwierdzonym statutem Zarząd UTW, wybierany na trzyletnią kadencję, stał się organem odpowiedzialnym za działalność. Pozostałe władze statutowe to Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Na prezesa wybrano . Czesława Kryszkiewicza, który tę funkcją pełnił odpowiedzialnie przez 12 lat.

Wzrastająca liczba słuchaczy i związane z tym problemy lokalowe skłoniły Zarząd UTW do podjęcia starań o  większą salę wykładową. W roku akademickim 2004/2005 skorzystano z gościnności Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a od X.2005 r. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku udostępnił nowoczesną salę (na 400 osób), z której korzystamy nadal.

 

            ....Pięciolecie i 10-lecie działalności UTW podsumowano konferencjami naukowymi i wydaniami biuletynów. Po rezygnacji pana Kryszkiewicza z prezesury kolejny Zarządom   UTW przewodniczyły: Alicja Temler 2006 – 2009); Jadwiga Tiszczenko (2 lata, stan zdrowia): Elżbieta Urban (1 rok)i Krystyna Szner (od III.2012 r.) pełniąca tę funkcję obecnie.

 

Stan osobowy UTW od 1994 r. zwiększył się zdecydowanie – po 10 latach 352 słuchaczy, po 20 latach 554.

W celu integracji członków UTW organizowano coroczne imprezy :Dni Seniora, spotkania opłatkowe, bale sylwestrowe i karnawałowe, uroczysta zakończenia roku akademickiego w restauracjach i Muzeum Wsi.

 

 Fragmenty wybrane wykładu przygotowanego przez Krystynę Szewczyk

 

 


add

  
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.