Realizowane projekty Strona główna / Realizowane projekty / Krajowe / KONFERENCJA Z OKAZJI XX-LECIA UTW / Kronika projektu 
KOMITET OBCHODÓW  XX-LECIA  PODCZAS OBRAD


 


zdjęcie- Irena Nikonowicz projekt Maria Szulgaprojekt Basia Wilczewskaopracowanie Basia Wilczewskazaproszenie

zestaw konferencyjny

PLAKAT , ZAPROSZENIE I ZESTAW KONFERENCYJNY


 


 


 

Konferencja  - 20 lat UTW w Białymstoku


Jubileusz Uczelni Seniorów obchodzono uroczyście na dwudniowej konferencji - 16.06-17.06.2014r.w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W pierwszym dniu konferencji Krystyna Szner,prezes UTW powitała gości i słuchaczy naszej uczelni.Przybyły na jubileusz delegacje uniwersytetów z: Warszawy,Kielc,Lublina,Olsztyna,Białej Podlaskiej,Suwałk,Augustowa,Bielska Podlaskiego,Hajnówki,Sokółki,Wysokiego Mazowieckiego,Zambrowa,a także z Grodna i Solecznik.

    

 Helena Kurza wiceprezes UTW przedstawiła historię i działalność naszej uczelni w ciągu 20 lat istnienia. Referat przygotowała Krystyna Szewczyk,uwzględniając w nim:-spełnienie idei UTW w Białymstoku;-rozwijanie wiedzy i wrażliwości kulturalnej słuchaczy;-szeroki rozwój zainteresowań i sprawności fizycznej w sekcjach.

 
Przekaz multimedialny opracowała  Alicja Temler.Zaprezentowała zdjęcia założycieli UTW,kolejnych prezesów,obecny zarząd,wolontariuszy prowadzących sekcje zainteresowań oraz osiągnięcia ich członków,a także tych słuchaczy,którzy pracują przy realizacji projektów z fundacji Grundwig.

        Prowadząca konferencję poprosiła na scenę słuchaczki aktywnie działające na rzecz rozwoju UTW.Wręczyła im albumy poświęcone jubileuszowi uczelni. Publikację przygotowała Barbara Wilczewska ,eksponując najważniejsze wzdarzenia z historii UTW oraz bogactwo form pracy i aktywności seniorów.

 
Następnie zabierali głos przybyli na uroczystość goście z Polski,Litwy i Białorusi.Dziękowali za zaproszenie,wręczali upominki,z uznaniem mówili o niezwykle bogatej działalnośći naszego UTW.

Dziękowali Czesławowi Kryszkiewiczowi,byłemu prezesowi za pomoc w organizowaniu uczelni seniorów na Podlasiu i za wschodnią granicą.

       Wystąpienia prezesów z Grodna i Solecznik były niezwykle patriotyczne,stały się manifestacją polskości naszych rodaków.

  


  W następnej części konferencji zaprezentowano bogatą część artystyczną w wykonaniu naszych słuchaczy.Panie z sekcji teatralnej w sposób bardzo profesjonalny przedstawiły "pokręcone" bajki :

"Jaś i Małgosia" oraz "Królewna Śnieżka". W bajecznie kolorowych strojach koleżanki z sekcji tanecznej z werwą wykonały taniec cygański. Spektakl "Kapcie precz"z projektu BASE pokazał,jak seniorzy potrafią śpiewać,tańczyć i recytować,oczywiście o miłości. Grupa rapujących pań to było wydarzenie na miarę dwudziestolecia UTW.

  


Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich,hafciarskich oraz fotograficznych naszych słuchaczy,którzy przez cały czas dzięki Stowarzyszeniu UTW mogą rozwijać swoje pasje.

DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI 17 CZERWCA 2014


 


  Drugi dzień konferencji miał charakter bardziej oficjalny.Przybyli honorowi goście,serdecznie witani przez prof.Małgorzatę Halicką.opiekuna naukowego UTW w Białymstoku i prezes UTW Krystynę Szner.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:wojewoda białostocki Maciej Żywno,wiceprezydent Białegostoku Renata Przygodzka,założyciel UTW -prof.Wojciech Pędich i biskup Henryk Ciereszko;przedstawiciele arcybiskupa prawosławnego,marszałka województwa,senatu Uniwersytetu w Białymstoku,WOAK,instytucji wspierających działalność UTW. 


  Wystąpienia gości honorowych zawierały wiele ciepłych słów kierowanych do Zarządu słuchaczy

Uczelni Seniorów.Wojewoda Maciej Żywno mówił,że seniorzy z dobrą energią to wielki potencjał,

co jest widoczne w działalności uniwersyteckiej.Pani wiceprezydent Renata Przygodzka podkreśliła znaczenie idei uczenia się przez całe życie i niezwykłej aktywności członków UTW.

List od rektora Uniwersytetu w Białymstoku L.Ethela odczytał prof.Jerzy Halicki.Rektor,obejmując patronat nad konferencją,wyraził wielki szacunek dla działalności UTW i przekazał serdeczne życzenia

na przyszłość.

Biskup Henryk Ciereszko przypomniał ideę tworzenia UTW i jego założycieli,swoje uczestnictwo w rozwoju uczelni określił jako piękne doświadczenie.Podkreślił,że odkrywanie nowych przestrzeni

wiedzy,wzajemne wspieranie się jest szczególnym odczytywaniem Boga.

Głęboko filozoficzne przesłanie przekazał przedstawiciel kurii prawosławnej,akcentując człowieczą potrzebę ciągłego doskonalenia się oraz wzorem Matki Bożej przemienienie wiedzy w stan serdeczny.

List gratulacyjny od Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" odczytała jego przedstawicielka.

      Alicja Temler ponownie zaprezentowała pokaz multimedialny  o powstaniu i działalności UTW

w Białymstoku.
Refleksje na temat UTW przedstawił honorowy prezes Czesław Kryszkiewicz.Przytoczył opinie

założycieli UTW:prof.W.Pędicha,prof.W.Serczyka,Barbary Pacholskiej,pof.B.Bień i biskupa H.Ciereszki.

Kierunki pracy na przyszłość omówiła prezes Krystyna Szner,natomiast prof.Jerzy Halicki komentując syntezę pracy UTW,stwierdził,że brakuje prowadzenia badań naukowych,do czego zachęcał słuchaczy.

 

     Prowadzące konferencję zapowiedziały uhonorowanie pucharami i albumami osób zasłużonych

dla rozwoju Uczelni Seniorów:założycieli,prezesów,wieloletnich działaczy za wkład pracy w wielu

dziedzinach.Nagrodzono w ten sposób liczną grupę aktywnych słuchaczy UTW.

 

 
Zgodnie z programem konferencji obecni wysłuchali wykłady nt." 500 lecie Podlasia" i "Białostocka Stołeczność"Oba wykłady wygłosił Andrzej Lechowski,dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Przez okres pięciu wieków Podlasie było niezwykłym miejscem,w którym niczym w magicznym tyglu
mieszały się dzieje różnych narodów i kultur- Polaków,Litwinów,Rusinów,Żydów i Niemców.
Nic dziwnego,że tereny te miały niezwykle ciekawą,choć wielokrotnie burzliwą przeszłość.

         Historię Podlasia datujemy od roku 1513,gdy pierwszym wojewodą tych ziem został mianowany
dekretem króla Zygmunta Starego ,Jan Semenowicz Sapieha,poprzez burzliwy okres zaborów i kolejnych wojen,a kończąc na czasach nam współczesnych.

Mówił,jak zawsze bardzo interesująco,o początkach województwa w XVI w.-czasy Iwana Sapiechy,przypominając legendę o Giedyminie,okresie przejścia dóbr białostockich w ręce rodu Branickich,kiedy to Białystok stał się niepisaną stołecznością- budowa pałacu w stylu barokowym i jego otoczenia;wydanie w 1749r.statutu miasta..

 Podlasie jest więc dziedzictwem tradycji Kresów i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 Wzbogacił wykład opowieściami o poselstwie tureckim,pięknych okazach fauny w zwierzyńcu hetmana,wybudowanej drodze do Choroszczy.Śmierć Branickiego,a niebawem czasy zaborów zmieniły wygląd miasta,stał się chaotycznie zabudowanym przemysłowym ośrodkiem,stwierdził wykładowca.

Nawiązał również do czasów odzyskania niepodległości,kiedy to Białystok w sierpniu 1919r. stał się stolicą województwa,a ówczesne władze zaczęły odbudowywać zrujnowane miasto,nie wiedząc co je czeka po wybuchu II wojny światowej.Po zakończonym wykładzie A.Lechowski życzył mieszkańcom nowego Białegostoku zdrowia,optymizmu i mobilizacji do dalszego działania.

   

  


Na zakończenie jubileuszowej konferencji wystąpił z koncertem uniwersytecki chór "Astra" pod batutą Oksany Dziadul.

Dyrygentka powitała zebranych,podziękowała chórzystom za chęć do pracy oraz Krystynie Szner,

założycielce chóru i złożyła życzenia z okazji podniosłej uroczystości.

B.Wierzbicka przeczytała wiersz /własnego autorstwa/ o chórze "Astra".

        Zaprezentowany repertuar,nawet w kilku językach o różnorodnej tematyce-pieśni religijne,

patriotyczne,miłosne,ludowe...zachwycił zebranych,którzy nagrodzili występ głośnymi brawami.

Bukietami kwiatów chórzyści podziękowali Krystynie Szner i Oksanie Dziadul.

    Prowadzące uroczystość zaprosiły gości na obiad ,po którym nastąpił wyjazd do Supraśla ; zwiedzanie Muzeum Ikon.Po powrocie z Supraśla spacerowano po Białymstoku pod kierunkiemwspaniałego przewodnika Waldemara Malewicza.

 

      Konferencja z okazji 20-lecia UTW w Białymstoku oceniła pozytywnie wieloletnią działalnośćuczelni aktywizującej twórczo seniorów ze stolicy Podlasia,jej współpracę z władzami samorządowymi regionu,wyższymi uczelniami,instytucjami kulturalnymi ,oraz UTW z ca lej Polski,a nawet Litwy i Białorusi.

                                                                          

 

WYCIECZKA DO MUZEUM IKON W SUPRAŚLU


Zdjęcia dzień pierwszy: Zosia Stanisławska i Maria Makal

Zdjęcia dzień drugi: Maria Szulga I Krysia Kowalewska

Tekst: Krysia Szewczyk i Helena Kurza


 
 
© 2011 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.